บจก คือ ย่อมาจาก


บจก. ย่อมาจาก บริษัท จำกัด

บมจ. = บริษัท มหาชน จำกัด

บลจ. = บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัดบจก คือ ย่อมาจาก

วันที่: 23 ธ.ค. 2552


Tags: ตัวย่อบริษัทบริษัทจำกัด บจก ตัวย่อ บริษัมมหาชนจำกัด บัญชีภาษีอากร