สมุดรายวันรับเงิน (Cash Receipts Journal)


สมุดรายวันรับเงิน (Cash Receipts Journal) คือรายงานบันทึกรายการรับเงินสดหรือเงินฝากธนาคารทุกชนิดในแต่ละวันของกิจการโดยระบุ รายการจำนวนเงินพร้อมแยก เดบิต เครดิต จากนั้นทุกๆสิ้นเดือนจะทำการรวมยอดแล้วผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องสมุดรายวันรับเงิน (Cash Receipts Journal)

วันที่: 16 ก.ย. 2561