สมุดรายวันรับเงิน คือ ( Cash Receipts Journal )


[Total: 2 Average: 5]

สมุดรายวันรับเงิน (Cash Receipts Journal) หมายถึง รายงานบันทึกรายการรับเงินสดหรือเงินฝากธนาคารทุกชนิดในแต่ละวันของกิจการโดยระบุ รายการจำนวนเงินพร้อมแยก เดบิต เครดิต จากนั้นทุกๆสิ้นเดือนจะทำการรวมยอดแล้วผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง • สมุดบัญชีขั้นต้น สมุดรายวัน มีอะไรบ้าง
 • หลักการบันทึกรายการใน สมุดรายวันทั่วไป
 • การทำบัญชีในสมุดรายวัน สิ่งง่ายๆที่ใครก็ทำได้
 • สมุดรายวันทั่วไป คือ ( General Journal )
 • สมุดรายวันซื้อ คือ ( Purchases Journal )
 • สมุดรายวันจ่ายเงิน คือ ( Cash Disbursemensts Journal )
 • หลักในการจัดทำบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่ว ๆ ไป
 • สมุดรายวันเฉพาะสำหรับกิจการที่มีรายการค้าเกิดขึ้นจำนวนมาก
 • หาแบบฟอร์มสมุดรายวันซื้อ
 • สมุดรายวัน

 • สมุดรายวันรับเงิน คือ ( Cash Receipts Journal )

  วันที่: 16 ก.ย. 2561


  Tags: สมุดรายวันรับเงินใช้บันทึกรายการใด วิธี การ บันทึก รายการ สมุด ราย วัน รับ เงิน สมุดรายวันรับเงิน ภาษาอังกฤษ สมุดรายวันเฉพาะ ppt สมุดรายวัน 5 เล่ม สมุดรายวันแยกประเภท สมุดรายวันซื้อ doc สมุดรายวันซื้อใช้บันทึกรายการใด