ความระมัดระวัง (Conservation)


ความระมัดระวัง (Conservation) หมายถึงการใช้ดุลยพินิจที่จำเป็นในการประมาณการภายใต้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับกิจการ เพื่อให้จัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือความระมัดระวัง (Conservation)

วันที่: 16 ก.ย. 2561