ความเปรียบเทียบกันได้ คือ (Comparability)


[Total: 2 Average: 5]

ความเปรียบเทียบกันได้ (Comparability) หมายถึง การจัดทำงบการเงินในแต่ละรอบของกิจการจะต้องมีมาตรฐานมีหลักการเดียวกัน แต่ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบเดียวกันตลอดไป เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถนำข้อมูลงบการเงินในแต่ละรอบมาเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกันได้ เพื่อประโยชน์เช่นการคาดการณ์แนวโน้มของกิจการก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน • เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ แบบ ลักษณะของ หจก
 • บริษัท กับ หจก ต่างกัน เปรียบเทียบ จด บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี
 • เปรียบเทียบ วิธีระหว่าง FOB กับ CIF ข้อดีเสีย
 • เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย กิจการเจ้าของคนเดียว
 • เปรียบเทียบ ข้อแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน และ บัญชีภาษีอากร
 • การ เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่าย กับ รายได้ ( The Matching Principl )
 • งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร คือ (Bank Reconciliation)
 • การบันทึกบัญชี เกณฑ์เงินสด และ เกณฑ์คงค้าง เปรียบเทียบ ต่างกัน
 • เปรียบเทียบ ระหว่าง บุคคลธรรมดา กับ นิติบุคคล ข้อดีเสีย
 • การจัดทำ งบการเงิน เปรียบเทียบ มีกี่วิธี อะไรบ้าง

 • ความเปรียบเทียบกันได้ คือ (Comparability)

  วันที่: 16 ก.ย. 2561


  Tags: ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน ตามกรอบแนวคิดรายงานทางการเงิน ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี เนื้อหาสําคัญกว่ารูปแบบ ภาษาอังกฤษ แม่บทการบัญชี เปลี่ยนเป็น การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ข้อจํากัดของงบการเงิน วัตถุประสงค์ของงบการเงิน