ความเปรียบเทียบกันได้ (Comparability)


ความเปรียบเทียบกันได้ (Comparability) หมายถึง การจัดทำงบการเงินในแต่ละรอบของกิจการจะต้องมีมาตรฐานมีหลักการเดียวกัน แต่ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบเดียวกันตลอดไป เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถนำข้อมูลงบการเงินในแต่ละรอบมาเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกันได้ เพื่อประโยชน์เช่นการคาดการณ์แนวโน้มของกิจการก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน • การเปรียบเทียบ วิธีระหว่าง FOB กับ CIF
 • การจัดทำงบการเงินเปรียบเทียบ
 • เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย กิจการเจ้าของคนเดียว
 • งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation)
 • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินที่สรุปผลการเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายของรอบร...
 • การพิสูจณ์ยอดเงินในธนาคารและการเปรียบเทียบยอดเงินสดตามบัญชีและเงินสดที่ตรวจนับได...
 • เปรียบเทียบระหว่างบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล
 • การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้ (The Matching Principle)

 • ความเปรียบเทียบกันได้ (Comparability)

  วันที่: 16 ก.ย. 2561