งบกระแสเงินสด (Cash flow statement)


งบกระแสเงินสด (Cash flow statement) คือ งบการเงินที่แสดงถึงการได้มาหรือจ่ายไปของกิจการ โดนกระแสเงินสดของกิจการจะเกี่ยวข้องกับ 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมดำเนินการ กิจกรรมการจัดหาและกิจกรรมการลงทุน
งบกระแสเงินสด (Cash flow statement)

วันที่: 16 ก.ย. 2561