สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets)


สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) คือ สินทรัพย์ของกิจการที่มีสภาพคล่องสูงสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด เป็นต้น
สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets)

วันที่: 16 ก.ย. 2561