เงินลงทุนชั่วคราว (Current Investments)


เงินลงทุนชั่วคราว (Current Investments) คือ เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปีโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ เช่น หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด , ตราสารหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี , ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้นเงินลงทุนชั่วคราว (Current Investments)

วันที่: 16 ก.ย. 2561