เงินลงทุนชั่วคราว คือ ( Current Investments )


[Total: 2 Average: 5]

เงินลงทุนชั่วคราว (Current Investments) หมายถึง เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปีโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ เช่น หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด , ตราสารหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี , ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น • เงินลงทุนระยะยาว คือ ( Long-term Investment )
 • เงินลงทุน คือ ( Investment )
 • การจัดประเภทเงินลงทุน ในการถือหลักทรัพย์การถือตราสารหนี้
 • การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
 • ไฟเขียวต่างด้าวอีก 23 ราย ลงทุนในไทย เม็ดเงินลงทุน 760 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ...
 • การวิเคราะห์การลงทุน เพื่อใช้เงินลงทุนของธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเสี...
 • การตีราคาเงินลงทุนซื้อหุ้นกู้เพื่อแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
 • การด้อยค่า ของ เงินลงทุน
 • เงินลงทุน และ ภาระภาษี คือ
 • เงินลงทุนในตราสารหนี้ คือ (Investment in Debt Securities)

 • เงินลงทุนชั่วคราว คือ ( Current Investments )

  วันที่: 16 ก.ย. 2561


  Tags: เงินลงทุนระยะสั้น คือ เงินลงทุนระยะสั้น งบการเงิน หนี้สินไม่หมุนเวียน 5 ประเภท สินทรัพย์ หมุนเวียน 10 ชนิด เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มาตรฐานการบัญชี หนี้สิน มีอะไรบ้าง เจ้าหนี้การค้า มาตรฐานการบัญชี ยกตัวอย่างสินทรัพย์หมุนเวียน