เงินลงทุนชั่วคราว (Current Investments)


เงินลงทุนชั่วคราว (Current Investments) คือ เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปีโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ เช่น หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด , ตราสารหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี , ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น • การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
 • เงินลงทุน และ ภาระภาษี คือ
 • การด้อยค่า ของ เงินลงทุน
 • การจัดประเภทเงินลงทุน ในการถือหลักทรัพย์การถือตราสารหนี้
 • เงินลงทุน
 • เงินลงทุนชั่วคราว
 • ไฟเขียวต่างด้าวอีก 23 ราย ลงทุนในไทย เม็ดเงินลงทุน 760 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ...
 • การปรับปรุงเงินลงทุน
 • การวิเคราะห์การลงทุน เพื่อใช้เงินลงทุนของธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเสี...
 • การตีราคาเงินลงทุนซื้อหุ้นกู้เพื่อแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 • เงินลงทุนชั่วคราว (Current Investments)

  วันที่: 16 ก.ย. 2561