เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี (Current Portion of Long-term Loans)


เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี (Current Portion of Long-term Loans) คือ ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่จะถึงกำหนดการชำระคืนภายในหนึ่งปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาในรายงาน
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี (Current Portion of Long-term Loans)

วันที่: 16 ก.ย. 2561