กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน (Cash flow from operating activities)


กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน (Cash flow from operating activities) หมายถึง การได้มาและจ่ายออกไปของเงินสดเพื่อกิจกรรมการดำเนินงานปกติของกิจการ เช่น เงินสดจากลูกหนี้ที่กิจการขายสินค้าหรือบริการให้ , เงินสดรับจากค่าเช่า , ค่าธรรมเนียมต่างๆ , เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เ, งินสดจ่ายค่าวัตถุดิบสินค้า เป็นต้น • การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
 • รูปแบบของงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดมีกี่รูปแบบ?
 • งบกระแสเงินสด (Cash flow statement)
 • การจําแนกรายการในงบกระแสเงินสด (ตอน1)
 • การจําแนกรายการในงบกระแสเงินสด (ตอน2)
 • บัญชีกระแสเงินสดเริ่มต้นง่ายนิดเดียวใครๆก็ทำได้ทั้งนั้น
 • กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flow from Investing Activities)
 • การจัดทํางบกระแสเงินสดวิธีทางตรง
 • มาเริ่มต้นทำบัญชีกระแสเงินสดด้วยเทคนิคง่ายๆกันดีกว่า
 • บัญชีกระแสเงินสด ประหยัดแรงงานและยังได้ข้อมูลที่แม่นยำ

 • กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน (Cash flow from operating activities)

  วันที่: 16 ก.ย. 2561