กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน คือ ( Cash Flow from Investing Activities )


[Total: 2 Average: 5]

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flow from Investing Activities) หมายถึง การได้มาและจ่ายออกไปของเงินสดเพื่อกิจกรรมการลงทุนของกิจการ เช่น เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ระยะยาว เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ เป็นต้น • เงินลงทุนระยะยาว คือ ( Long-term Investment )
 • กิจกรรมลงทุน คือ ( Investing Activities )
 • เงินลงทุน คือ ( Investment )
 • การจัดประเภทเงินลงทุน ในการถือหลักทรัพย์การถือตราสารหนี้
 • การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
 • ไฟเขียวต่างด้าวอีก 23 ราย ลงทุนในไทย เม็ดเงินลงทุน 760 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ...
 • รายได้จากหุ้นกู้ ผลตอบแทนของจำนวนเงินซึ่งลงทุนซื้อหุ้นกู้
 • เงินลงทุนชั่วคราว คือ ( Current Investments )
 • การวิเคราะห์การลงทุน เพื่อใช้เงินลงทุนของธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเสี...
 • การตีราคาเงินลงทุนซื้อหุ้นกู้เพื่อแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 • กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน คือ ( Cash Flow from Investing Activities )

  วันที่: 16 ก.ย. 2561


  Tags: งบกระแสเงินสด ppt งบกระแสเงินสด มาตรฐาน สูตร แบบ ฟอร์ม งบ กระแส เงินสด การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด โจทย์งบกระแสเงินสด พร้อมเฉลย การอ่านงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดทางตรง excel งบกระแสเงินสด ภาษาอังกฤษ