กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flow from Investing Activities)


กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flow from Investing Activities) หมายถึง การได้มาและจ่ายออกไปของเงินสดเพื่อกิจกรรมการลงทุนของกิจการ เช่น เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ระยะยาว เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ เป็นต้น • การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
 • ประเภทของการลงทุน
 • เงินลงทุน และ ภาระภาษี คือ
 • การด้อยค่า ของ เงินลงทุน
 • ประเภท ของ การลงทุน มีอะไรบ้าง ตัวอย่าง ทั้งหมด
 • การจัดประเภทเงินลงทุน ในการถือหลักทรัพย์การถือตราสารหนี้
 • เงินลงทุน
 • เครื่องจักรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI
 • การออมแบบการลงทุน
 • ประเภทของการลงทุน รูปแบบการลงทุนทางการเงิน

 • กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flow from Investing Activities)

  วันที่: 16 ก.ย. 2561