กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flow from Investing Activities)


กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flow from Investing Activities) หมายถึง การได้มาและจ่ายออกไปของเงินสดเพื่อกิจกรรมการลงทุนของกิจการ เช่น เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ระยะยาว เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ เป็นต้นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flow from Investing Activities)

วันที่: 16 ก.ย. 2561