บริษัทจำกัด คือ ( Company Limited )


[Total: 2 Average: 5]

บริษัทจำกัด (Company Limited) หมายถึง องค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจ โดยมีรูปแบบการจัดตั้งด้วยระดมทุนในรูปหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นทุกคนมีความรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการแบบจำกัดโดยไม่เกินจำนวนเงินลงทุนหรือมูลค่าหุ้นที่ตนถือครองอยู่ • งบดุล คือ ( Balance sheet )
 • รายได้ คือ ( Revenues )
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ( Limited Partnership )
 • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ( Forbidden payment )
 • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )
 • รายได้ค้างรับ คือ ( Accrued Incomes )

 • บริษัทจำกัด คือ ( Company Limited )

  วันที่: 16 ก.ย. 2561


  Tags: บริษัทจํากัด มหาชน ประเภทของบริษัทจํากัด การจัดตั้งบริษัทจำกัด ทุนของบริษัทจํากัด หมายถึง กฎหมายบริษัทจํากัด บริษัทจำกัด ppt ข้อดีของบริษัทจํากัด บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดแตกต่างกันอย่างไร