ทุนเรือนหุ้น (Capital Stock)


ทุนเรือนหุ้น (Capital Stock) หมายถึง เงินทุนของบริษัทที่ได้ทำการจดทะเบียนและเรียกชำระเรียบร้อยแล้ว
ทุนเรือนหุ้น (Capital Stock)

วันที่: 16 ก.ย. 2561