ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporation Income Tax)


ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporation Income Tax) หมายถึง จำนวนเงินที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ประกอบการที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporation Income Tax)

วันที่: 6 ต.ค. 2561