สมุดรายวันจ่ายเงิน (Cash Disbursemensts Journal)


สมุดรายวันจ่ายเงิน (Cash Disbursemensts Journal) หมายถึง สมุดที่ใช้บันทึกรายการเงินจ่ายโดยเฉพาะ เช่น ซื้อสินค้าเป็นเงินสดจำนวนเงินเท่าใด จ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้เป็นจำนวนเงินเท่าใด เป็นต้น ซึ่งสมุดบันทึกเหล่านี้เป็นการบันทึกรายการขั้นต้น เหมาะสำหรับธุรกิจทั้งซื้อขายสินค้าทั่วไปและธุรกิจขนาดใหญ่
สมุดรายวันจ่ายเงิน (Cash Disbursemensts Journal)

วันที่: 6 ต.ค. 2561