เงินฝากธนาคาร (Cash at Bank)


เงินฝากธนาคาร (Cash at Bank) คือ บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่บันทึกเงินฝากธนาคารทุกประเภท  รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสลากออมสินพิเศษเงินฝากธนาคาร (Cash at Bank)

วันที่: 6 ต.ค. 2561