ประเภทกระแสรายวัน (Current Account)


ประเภทกระแสรายวัน (Current Account) คือ บัญชีที่มีความคล่องตัวสูง เหมาะสำหรับกิจกรรมประจำวันของธุรกิจที่ต้องการความสะดวก โดยสามารถเบิกถอนหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้โดยการสั่งจ่ายเช็ค อีกทั้งผู้ฝากยังสามารถขอเปิดวงเงินกู้ชนิดเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ได้ที่บัญชีนี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่เจ้าของบัญชีเบิกเกินวงเงินในบัญชีไปประเภทกระแสรายวัน (Current Account)

วันที่: 6 ต.ค. 2561