เงินขาดและเกินบัญชี คือ (Cash Short and Over)


เงินขาดและเกินบัญชี (Cash Short and Over) เงินขาดบัญชี หมายถึง เงินที่ถืออยู่ในมือน้อยกว่ายอดคงเหลือในบัญชีเงินสดย่อย ในขณะที่เงินเกินบัญชี หมายถึง เงินที่ถืออยู่ในมือมากกว่ายอดเงินเหลือในบัญชีเงินสดย่อย โดยทั้งสองกรณีจะบันทึกรายการว่า “เงินขาดและเกินบัญชี” • บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน บันทึกบัญชี อย่างไร
 • งบการเงิน : ใครคือผู้ใช้และจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง
 • การลงบัญชี จ่ายเงินโบนัส ให้ลูกน้อง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร
 • เอกสารหลักฐาน สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ
 • บัญชีภาษีอากร กับบัญชีการเงิน แตกต่างกันอย่างไร
 • การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน

 • เงินขาดและเกินบัญชี คือ (Cash Short and Over)

  วันที่: 6 ต.ค. 2561


  Tags: เงินขาดและเงินเกินบัญชี เงินขาดเกินบัญชี หมวด เงินขาดเกินบัญชี หมวดอะไร ลูกค้า โอน เงิน เกิน บันทึก บัญชี ยัง ไง ส่วนขาดเกิน เศษสตางค์ ลูกค้าจ่ายเงินเกิน บันทึกบัญชี เงินขาดและเงินเกินบัญชี หมายถึง รายการที่ไม่นับเป็นเงินสด เงินขาดและเงินเกินบัญชี เงินขาดเกินบัญชี หมวด เงินขาดเกินบัญชี หมวดอะไร ลูกค้าจ่ายเงินเกิน บันทึกบัญชี ลูกค้า โอน เงิน เกิน บันทึก บัญชี ยัง ไง เงินฝากธนาคารหมายถึง ส่วนขาดเกิน เศษสตางค์ เงินขาดและเงินเกินบัญชี หมายถึง