เงินขาดและเกินบัญชี (Cash Short anf Over)


เงินขาดและเกินบัญชี (Cash Short anf Over) เงินขาดบัญชี หมายถึง เงินที่ถืออยู่ในมือน้อยกว่ายอดคงเหลือในบัญชีเงินสดย่อย ในขณะที่เงินเกินบัญชี หมายถึง เงินที่ถืออยู่ในมือมากกว่ายอดเงินเหลือในบัญชีเงินสดย่อย โดยทั้งสองกรณีจะบันทึกรายการว่า “เงินขาดและเกินบัญชี”เงินขาดและเกินบัญชี (Cash Short anf Over)

วันที่: 6 ต.ค. 2561