เงินขาดและเกินบัญชี คือ ( Cash Short and Over )


[Total: 2 Average: 5]

เงินขาดและเกินบัญชี (Cash Short and Over) เงินขาดบัญชี หมายถึง เงินที่ถืออยู่ในมือน้อยกว่ายอดคงเหลือในบัญชีเงินสดย่อย ในขณะที่เงินเกินบัญชี หมายถึง เงินที่ถืออยู่ในมือมากกว่ายอดเงินเหลือในบัญชีเงินสดย่อย โดยทั้งสองกรณีจะบันทึกรายการว่า “เงินขาดและเกินบัญชี” • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ ( Notes to financial statements )
 • เงินลงทุนระยะยาว คือ ( Long-term Investment )
 • เกณฑ์เงินสด คือ ( Cash Basis )
 • หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง คือ ( The Accrual Principle )
 • เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ คือ ( Payable to borrowers )
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ ( Promissory Note )
 • เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร
 • เงินลงทุน คือ ( Investment )
 • ผู้ที่ใช้ประโยชน์ จากข้อมูล ทางการเงิน คือ ( Users of Accounting Information )

 • เงินขาดและเกินบัญชี คือ ( Cash Short and Over )

  วันที่: 6 ต.ค. 2561


  Tags: เงินขาดและเงินเกินบัญชี เงินขาดเกินบัญชี หมวด เงินขาดเกินบัญชี หมวดอะไร ลูกค้า โอน เงิน เกิน บันทึก บัญชี ยัง ไง ส่วนขาดเกิน เศษสตางค์ ลูกค้าจ่ายเงินเกิน บันทึกบัญชี เงินขาดและเงินเกินบัญชี หมายถึง รายการที่ไม่นับเป็นเงินสด เงินขาดและเงินเกินบัญชี เงินขาดเกินบัญชี หมวด เงินขาดเกินบัญชี หมวดอะไร ลูกค้าจ่ายเงินเกิน บันทึกบัญชี ลูกค้า โอน เงิน เกิน บันทึก บัญชี ยัง ไง เงินฝากธนาคารหมายถึง ส่วนขาดเกิน เศษสตางค์ เงินขาดและเงินเกินบัญชี หมายถึง