รายจ่ายฝ่ายทุน คือ (Capital Expenditures)


รายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditures) คือ รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ ซึ่งแตกต่างจากรายจ่ายในการดำเนินงานโดยปกติของกิจการ โดยรายจ่ายฝ่ายทุน ได้แก่  การซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักร หรือ ซื้อค่าลิขสิทธิ์ ค่าสัมปทาน เป็นต้น
รายจ่ายฝ่ายทุน คือ (Capital Expenditures)

วันที่: 6 ต.ค. 2561


Tags: รายจ่ายฝ่ายทุน งบการเงิน รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ป้ายบริษัท บันทึกบัญชี รายจ่ายเพื่อการลงทุน ซื้อหลอดไฟ บันทึกบัญชีอย่างไร ค่าใช้จ่ายบวกกลับ กรมสรรพากร ซื้อที่ดิน บันทึกบัญชีอย่างไร รายจ่าย เพื่อ หา กำไร