งบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต คือ (Cost of Production Reports)


งบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต (Cost of Production Reports) หมายถึง งบในการดำเนินธุรกิจในการแปรรูปวัตถุดิบมาเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งงบต้นทุนการผลิตประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในโรงงานหรือค่าใช้จ่ายในการผลิต
งบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต คือ (Cost of Production Reports)

วันที่: 6 ต.ค. 2561


Tags: ขั้นตอนตามรายงานต้นทุนการผลิต แบบฝึกหัดต้นทุนช่วงการผลิต พร้อมเฉลย หลักทั่วไปของระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ลักษณะการสะสมต้นทุนของระบบต้นทุนช่วงการผลิต รายงานต้นทุนการผลิต ภาษาอังกฤษ ฟอร์มรายงานต้นทุนการผลิต วงจรต้นทุนการผลิตคืออะไร อธิบายโดยสรุป ระบบต้นทุนช่วงการผลิต หมายถึง