บัญชีเงินถอน (Drawing Account)


บัญชีเงินถอน (Drawing Account) คือ บัญชีที่ใช้บันทึกรายการที่เกิดขึ้นของเจ้าของกิจการและผู้เป็นหุ้นส่วน อันได้แก่ รายการถอนเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นๆไปใช้ล่วงหน้า เป็นต้นบัญชีเงินถอน (Drawing Account)

วันที่: 6 ต.ค. 2561