ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (Deferred Costs)


ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (Deferred Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการ หรือ สินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคตนานกว่าหนึ่งงวดบัญชี เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (Deferred Costs)

วันที่: 6 ต.ค. 2561