หนี้สงสัยจะสูญ (Doubful Debt)


หนี้สงสัยจะสูญ (Doubful Debt) คือ จำนวนเงินที่กิจการกันไว้สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ ถือเป็นบัญชีที่ตั้งขึ้นเพื่อปรับรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบดุลเพื่อให้ยอดคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินได้
หนี้สงสัยจะสูญ (Doubful Debt)

วันที่: 8 ต.ค. 2561