ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา (Development costs)


ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา (Development costs) คือ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของกิจการ โดยกิจการต้องนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาระบุเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายของกิจการในบัญชีแสดงงบกำไร/ขาดทุนของกิจการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา (Development costs)

วันที่: 8 ต.ค. 2561