ตั๋วเงินรับขายลด (Discounting Notes Receivable)


ตั๋วเงินรับขายลด (Discounting Notes Receivable) หมายถึง ตั๋วเงินที่กิจการได้จากลูกหนี้แต่มีความต้องการใช้เงินก่อนที่ตั๋วเงินจะครบกำหนด ก็สามารถนำตั๋วเงินดังกล่าวไปขายให้กับสถาบันการเงิน โดยจะถูกหักส่วนลดตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด โดยผู้ขายตั๋วยังมีความผูกพันที่ต้องรับผิดชอบกับสถาบันการเงินที่นำตั๋วไปขาย โดยหากผู้ออกตั๋วไม่สามารถจ่ายเงินได้เมื่อครบกำหนดเวลา ผู้ขายมีหน้าที่ต้องชดใช้เงินแทนผู้ออกตั๋ว • ตั๋วสัญญาใช้เงิน บันทึกบัญชี อย่างไร
 • ตัวอย่าง ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน มีกี่ประเภท
 • การเคลม Vat ตั๋วเครื่องบิน
 • การนำตั๋วเงินรับไปขายลด
 • ตั๋วเรียกเก็บ
 • ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงิน
 • ตั๋วเรียกเก็บ คือ (Bill)
 • ภาระภาษี กรณีตัวแทนขายตั๋วโดยสารให้สายการบิน

 • ตั๋วเงินรับขายลด (Discounting Notes Receivable)

  วันที่: 8 ต.ค. 2561