ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือ (Dishonored Notes Receivable)


ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือ (Dishonored Notes Receivable) หมายถึง ตั๋วรับเงินที่ครบกำหนดแล้วแต่ผู้ออกตั๋วไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามที่ระบุไว้ในตั๋วเงินรับ โดยผู้รับเงินต้องทำการคัดค้านตามกฏหมาย จึงจะมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้จ่ายเงินชำระเงินตามมูลค่าของตั๋วพร้อมกับดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ล่าช้าด้วย • ตั๋วสัญญาใช้เงิน บันทึกบัญชี อย่างไร
 • ตัวอย่าง ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน มีกี่ประเภท
 • การเคลม Vat ตั๋วเครื่องบิน
 • การนำตั๋วเงินรับไปขายลด
 • ตั๋วเรียกเก็บ
 • ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงิน
 • ตั๋วเรียกเก็บ คือ (Bill)
 • ภาระภาษี กรณีตัวแทนขายตั๋วโดยสารให้สายการบิน

 • ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือ (Dishonored Notes Receivable)

  วันที่: 8 ต.ค. 2561