การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก (Drop Product or Drop Section Decisions)


การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก (Drop Product or Drop Section Decisions) คือ การตัดสินใจโดยใช้วิธีการคำนวณกำไรส่วนเกินในการประเมินผลงานของแผนก โดยควรทำการยกเลิกหากคำนวณแล้วผลกำไรของกิจการสูงขึ้นหลักจากการยกเลิกสินค้าหรือแผนกงานการตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก (Drop Product or Drop Section Decisions)

วันที่: 8 ต.ค. 2561