การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก (Drop Product or Drop Section Decisions)


การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก (Drop Product or Drop Section Decisions) คือ การตัดสินใจโดยใช้วิธีการคำนวณกำไรส่วนเกินในการประเมินผลงานของแผนก โดยควรทำการยกเลิกหากคำนวณแล้วผลกำไรของกิจการสูงขึ้นหลักจากการยกเลิกสินค้าหรือแผนกงาน  • การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ (Special – Order Decisions)
  • การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว (Temporary Shutdown Decisions)
  • การศึกษาต่อควรถามตนเองให้ได้ก่อนการตัดสินใจไป
  • ข้อควรในการตัดสินใจ ในการลงทุนตลาด Forex
  • ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ คือ (Relevance)

  • การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก (Drop Product or Drop Section Decisions)

    วันที่: 8 ต.ค. 2561