ค่าใช้จ่าย (Expenses)


ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง ต้นทุนชนิดหนึ่งที่กิจการได้ชำระเงินออกไป เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่กิจการค่าใช้จ่าย (Expenses)

วันที่: 8 ต.ค. 2561