การตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ทำให้เกิดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์


                การตีราคาสินทรัพย์ะเพิ่มสูงขึ้นจะเดบิตบัญชีสินทรัพย์ และเครดิตบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์และแสดงเป็นรายการหนึ่งในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่ถือเป็นกำไรจนกว่าจะขายสินทรัพย์นั้นอออกไป บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ จะลดลงได้เฉพาะเป็นการมูลค่าของสินทรัพย์ชนิดนี้นเท่าน้น จะนำผลขาดทุนจากการดำเนินงานหรือการตีราคาสินทรัพย์ชนิดอื่นมาหักออกจากบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์นี้ไม่ได้ และจแบ่งเป็นเงินปันผลไม่ได้

การตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ทำให้เกิดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

วันที่: 28 ธ.ค. 2552


Tags: การตีราคาสินทรัพย์ บัญชีภาษีอากร บัญชีส่วนเกินราคาสินทรัพย์ สินทรัพย์