รายการพิเศษสุทธิ (Extraordinary Items Net)


รายการพิเศษสุทธิ (Extraordinary Items Net) หมายถึงรายการธุรกิจหรือเหตุการณ์ที่มีลักษณะไม่ใช่กิจกรรมปกติของกิจการและเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนของกิจการ เช่น  การขาดทุนอันเกิดจากวินาศภัย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม , กำไรขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงานของกิจการ หรือ กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนซึ่งซื้อมาโดยไม่ได้ตั้งใจขายต่อ เป็นต้น
รายการพิเศษสุทธิ (Extraordinary Items Net)

วันที่: 8 ต.ค. 2561