ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ (Exploration Costs)


ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ (Exploration Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายของกิจการอันเกิดจากกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ต่างๆที่เกิดประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการของกิจการค่าใช้จ่ายในการสำรวจ (Exploration Costs)

วันที่: 8 ต.ค. 2561