หน่วยที่ผลิตเสร็จ (Equivalent Units)


หน่วยที่ผลิตเสร็จ (Equivalent Units) หมายถึง ขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์โดยต้นทุนการผลิตจะถูกโอนไปยังหน่วยต่อไป เช่น คลังสินค้า หรือแผนกขาย เป็นต้น
หน่วยที่ผลิตเสร็จ (Equivalent Units)

วันที่: 8 ต.ค. 2561