มูลค่ายุติธรรม (Fair Value)


มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) คือ ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในธุรกรรมที่เกิดขึ้นอย่างปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่ามูลค่ายุติธรรม (Fair Value)

วันที่: 8 ต.ค. 2561