ปีการเงิน (Fiscal Year)


ปีการเงิน (Fiscal Year) หมายถึง ปีบัญชีที่ปิดรอบแสดงงบการการเงินของกิจการปีการเงิน (Fiscal Year)

วันที่: 8 ต.ค. 2561