ค่าขนส่งสินค้า ค่าระวาง (Freight)


ค่าขนส่งสินค้า ค่าระวาง (Freight) คือ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ โดยคิดจากน้ำหนักของสินค้าเป็นหลักและคิดค่าขนส่งเพิ่มเติมกรณีเป็นสินค้าเพิ่มเติม เช่น สัตว์มีชีวิต สินค้าอันตราย เป็นต้นค่าขนส่งสินค้า ค่าระวาง (Freight)

วันที่: 8 ต.ค. 2561