ต้นฉบับสำหรับธนาคาร (For Bank)


ต้นฉบับสำหรับธนาคาร (For Bank) หมายถึง หนังสือหรือเอกสารสำคัญที่เป็นฉบับจริงและธนาคารทำหน้าที่เก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ เช่น หนังสือค้ำประกัน หนังสือเงินกู้ เป็นต้นต้นฉบับสำหรับธนาคาร (For Bank)

วันที่: 19 ต.ค. 2561