สำเนาสำหรับลูกค้า (For Customer)


สำเนาสำหรับลูกค้า (For Customer) หมายถึง หนังสือหรือเอกสารสำคัญที่เป็นสำเนาอันเกิดจากการตีพิมพ์ซ้ำหรือถ่ายเอกสารจากตัวต้นฉบับจริงและธนาคารหรือกิจการได้มอบให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานสำเนาสำหรับลูกค้า (For Customer)

วันที่: 19 ต.ค. 2561