ตีราคาตามหลักเข้าก่อน – ออกก่อน (First-in , First-Out)


ตีราคาตามหลักเข้าก่อน – ออกก่อน (First-in , First-Out) เป็นวิธีการหนึ่งในการตีมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยใช้หลักการสินค้าที่ซื้อเข้ามาก่อนจะถูกนำขายออกไปก่อนเสมอ สินค้าคงเหลือปลายปีจึงเป็นสินค้าที่ซื้อเข้ามาทีหลัง ดังนั้นต้นทุนของสินค้าที่ซื้อเข้ามาก่อนจะเป็นต้นทุนขายและต้นทุนสินค้าที่เข้ามาทีหลังจึงเป็นสินค้าคงเหลือ
ตีราคาตามหลักเข้าก่อน ออกก่อน (First-in , First-Out)

วันที่: 19 ต.ค. 2561