หลักการปฏิบัติเฉพาะธุรกิจบางประเภท (Industry Practice)


หลักการปฏิบัติเฉพาะธุรกิจบางประเภท (Industry Practice) คือ มาตรการหรือข้อบังคับ ที่มีผลบังคับใช้เฉพาะธุรกิจบางประเภทที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น เช่น การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับธุรกิจจำพวกจำหน่าย สุรา บุหรี่ เป็นต้นหลักการปฏิบัติเฉพาะธุรกิจบางประเภท (Industry Practice)

วันที่: 24 ต.ค. 2561