สินค้าคงเหลือ (Inventories)


สินค้าคงเหลือ (Inventories) หมายถึง ทรัพย์สินที่กิจการมีไว้เพื่อรอขาย ซึ่งหมายรวมถึงสินค้าสำเร็จรูป งานหรือสินค้าระหว่างทำ และวัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าคงเหลือ (Inventories)

วันที่: 24 ต.ค. 2561