สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets)


สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) คือ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถระบุเป็นจำนวนเงินได้และไม่มีคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน เป็นต้นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets)

วันที่: 24 ต.ค. 2561