ภาษีเงินได้ (Income Tax Expense)


ภาษีเงินได้ (Income Tax Expense) คือ ค่าบริการรายปีที่รัฐเรียกเก็บจากรายได้ ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่นรายได้รับล่วงหน้า ซึ่งแบ่งเป็นสองประเภท คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เรียกเก็บจากกำไรสุทธิของบริษัทที่จดทะเบียน
ภาษีเงินได้ (Income Tax Expense)

วันที่: 24 ต.ค. 2561