ภาษีเงินได้ คือ (Income Tax Expense)


ภาษีเงินได้ (Income Tax Expense) หมายถึง ค่าบริการรายปีที่รัฐเรียกเก็บจากรายได้ ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่นรายได้รับล่วงหน้า ซึ่งแบ่งเป็นสองประเภท คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เรียกเก็บจากกำไรสุทธิของบริษัทที่จดทะเบียน • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๒๐)เรื่อง กำหนดวิธีการและเ...
 • บัญชี ผู้ประกอบการ ใหม่ควรรู้ วางแผนทางการเงินได้มากขึ้นเมื่อมีข้อมูลทางบัญชี
 • มูลนิธิหรือสมาคมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เมื่อไหร่
 • เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กิจการมีลูกหนี้การค้าที่เป็นหนี้ค้างชำระและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
 • วัยรุ่นออมเงินได้ง่ายถ้ารู้จักออมเงิน
 • ภาษีเงินได้นักแสดง
 • การคำนวณภาษีเงินได้บคคลธรรมดาในกรณีที่ลาออกจากงาน และได้รับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ...
 • นิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
 • การเสียภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม

 • ภาษีเงินได้ คือ (Income Tax Expense)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: ภาษีเงินได้ค้างจ่าย คือ tas 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี tas12 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี dta รายได้รอการตัดบัญชี คือ deferred tax วรศักดิ์ วิธี การ บันทึก บัญชี ภาษีเงินได้ รอ ตัด บัญชี income tax expense คือ