กิจกรรมลงทุน (Investing Activities)


กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) คือ รายการเงินสดรับและจ่ายในงบกระแสเงินสด ที่เกิดจากกิจการซื้อหรือขายสินทรัพย์หรือทรัพยากรอื่นๆที่ไม่ใช่สินค้า และคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดรับในอนาคต • การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
 • ประเภทของการลงทุน
 • เงินลงทุน และ ภาระภาษี คือ
 • การด้อยค่า ของ เงินลงทุน
 • ประเภท ของ การลงทุน มีอะไรบ้าง ตัวอย่าง ทั้งหมด
 • การจัดประเภทเงินลงทุน ในการถือหลักทรัพย์การถือตราสารหนี้
 • เงินลงทุน
 • เครื่องจักรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI
 • การออมแบบการลงทุน
 • ประเภทของการลงทุน รูปแบบการลงทุนทางการเงิน

 • กิจกรรมลงทุน (Investing Activities)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561