กิจกรรมลงทุน (Investing Activities)


กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) คือ รายการเงินสดรับและจ่ายในงบกระแสเงินสด ที่เกิดจากกิจการซื้อหรือขายสินทรัพย์หรือทรัพยากรอื่นๆที่ไม่ใช่สินค้า และคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดรับในอนาคตกิจกรรมลงทุน (Investing Activities)

วันที่: 24 ต.ค. 2561