ใบกำกับสินค้า (Invoice)


ใบกำกับสินค้า (Invoice) คือ เอกสารที่แสดงรายการสินค้า จำนวน ราคา ซึ่งผู้ขายสินค้าจัดทำส่งให้กับผู้ซื้อสินค้าและผู้รับสินค้าลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นหลักฐาน
ใบกำกับสินค้า (Invoice)

วันที่: 24 ต.ค. 2561