ตั๋วแลกเงินภายในประเทศ (Inland Bill)


ตั๋วแลกเงินภายในประเทศ (Inland Bill) คือ ตั๋วแลกเงินที่ใช้ชำระซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ภายในประเทศเดียวกัน โดยสามารถออกได้ทั้งธนาคารพาณิชย์ หรือธุรกิจที่ติดต่อค้าขายซึ่งกันและกันภายในประเทศตั๋วแลกเงินภายในประเทศ (Inland Bill)

วันที่: 24 ต.ค. 2561