รายได้ส่วนเพิ่ม (Incremental Revenue)


รายได้ส่วนเพิ่ม (Incremental Revenue) คือ รายได้หรือรายรับที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กิจการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตปกติของกิจการรายได้ส่วนเพิ่ม (Incremental Revenue)

วันที่: 24 ต.ค. 2561