รายได้ส่วนเพิ่ม คือ (Incremental Revenue)


รายได้ส่วนเพิ่ม (Incremental Revenue) คือ รายได้หรือรายรับที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กิจการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตปกติของกิจการ • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
 • ข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
 • บันทึกรับรู้รายได้กิจการฝากขาย
 • รายได้ค้างรับ คือ (Accrued Incomes)
 • บันทึกรายได้ ธุรกิจเช่าซื้อ
 • รับคำนวณต้นทุนให้บริษัทฯใหญ่บริษัทหนึ่ง เป็นรายได้ประเภทใหนค่ะ
 • รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ (Revenue Expenditures)
 • มีรายได้จากอินเตอร์เน็ตต้องเสียภาษีหรือไม่
 • ต้องการข้อมูล รายงานงบกำไรขาดทุน หรือสถิติแสดงรายได้
 • ส่วนลดเงินสดถือเป็นรายได้หรือตัวหักของซื้อสินค้า

 • รายได้ส่วนเพิ่ม คือ (Incremental Revenue)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: ต้นทุนส่วนเพิ่ม หมายถึง ต้นทุนเฉลี่ย สูตร marginal revenue คือ รายรับจากการผลิต marginal cost หายังไง ต้นทุนการผลิตระยะยาว avc คือ กราฟต้นทุนคงที่