หนี้สิน (Liabilities)


หนี้สิน (Liabilities) คือ ภาระผูกพันของกิจการอันเกิดจากรายการค้า การกู้ยืม หรืออื่นๆ ซึ่งกิจการต้องชำระคืนในภายหน้าด้วยสินทรัพย์หรือบริการหนี้สิน (Liabilities)

วันที่: 24 ต.ค. 2561