เงินกู้ยืมระยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Long-term Loans From Relates Parties)


เงินกู้ยืมระยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Long-term Loans From Relates Parties) หมายถึง เงินที่กิจการกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือบริษัทในเครือ
เงินกู้ยืมระยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Long-term Loans From Relates Parties)

วันที่: 24 ต.ค. 2561