เงินลงทุนระยะยาว (Long-term Investment)


เงินลงทุนระยะยาว (Long-term Investment) คือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกิจการที่ซื้อไว้ ด้วยวัตถุประสงค์ในการหาผลประโยชน์จากการลงทุนนั้นและไม่มีความตั้งใจที่จะขายเพื่อต้องการเงินสดในลักษณะลงทุนชั่วคราว หรือใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมโดยปกติของกิจการ
เงินลงทุนระยะยาว (Long-term Investment)

วันที่: 24 ต.ค. 2561