สำรองตามกฏหมาย (Legal Reserve)


สำรองตามกฏหมาย (Legal Reserve) คือ เงินทุนสำรองที่กิจการมีไว้ตามข้อกำหนดกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยกำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองของกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีสำรองตามกฏหมาย (Legal Reserve)

วันที่: 24 ต.ค. 2561