ตีราคาตามที่ซื้อครั้งสุดท้าย (Last Invoice Price)


ตีราคาตามที่ซื้อครั้งสุดท้าย (Last Invoice Price) คือ การตีราคาสินค้าคงเหลือตามหลักซื้อมาก่อนขายก่อน จึงคิดราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดจากราคาที่ซื้อครั้งสุดท้าย ซึ่งวิธีนี้เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่กิจการมีการหมุนเวียนสินค้าค่อนข้างเร็วตีราคาตามที่ซื้อครั้งสุดท้าย (Last Invoice Price)

วันที่: 24 ต.ค. 2561